Jest taka noc...
Lubimy świętować!
AquaSki Travel - sprawdzony i polecany

Nasze strony

opineoyoutube

AquaSki na Facebooku

Regulamin Programu Ambasadorzy SS

Regulamin programu "Zostań Ambasadorem Słonecznej Słowacji"

 

 1. Organizatorem Programu „Zostań Ambasadorem Słonecznej Słowacji” (zwany dalej „Program”) jest Biuro Turystyczne Krakus z siedzibą w Krakowie, przy ul. Norymberskiej 10c/9, 30-376 Kraków, wpisane do rejestru organizatorów turystyki pod numerem D/515/04/256/2004 (zwany dalej Biuro Turystyczne Krakus“).

 2. Program prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i wchodzi w życie z dniem 16 maja 2012 roku. Program dotyczy wszystkich usług/imprez turystycznych zawartych w ofercie Biura Turystycznego Krakus od dnia 16 maja 2012 roku.

 3. Uczestnikiem Programu (zwanym dalej "Ambasadorem") może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która została Uczestnikiem Programu lojalnościowego "Stały klient AquaSki Travel". Więcej informacji o Programie lojalnościowym znajduje się tutaj.

 4. Ambasador gromadzi punkty poprzez polecanie usług/imprez turystycznych protegowanym zgodnie z informacją podaną przez Biuro Turystyczne Krakus. Ambasador posiada równocześnie wszystkie przywileje Uczestnika Programu lojalnościowego "Stały klient AquaSki Travel". Dodatkowo, protegowany, po zgłoszeniu Ambasadora jako osobę polecającą, automatycznie staje się Uczestnikiem Programu lojalnościowego "Stały klient AquaSki Travel" (wraz ze wszystkimi benefitami przynależności do Programu lojalnościowego "Stały klient AquaSki Travel").

 5. Punkty naliczane są za każdorazowe polecenie usług/imprez turystycznych będących przedmiotem oferty Biura Turystycznego Krakus. Liczba otrzymanych punktów uzależniona jest od ceny wykupionej usługi/imprezy turystycznej przez protegowanego. Za każde pełne 200 zł wpłacone z tytułu ceny za zakupioną usługę/imprezę turystyczną przez protegowanego, Ambasador otrzymuje 1 punkt. Punkty można zamieniać na nagrody bądź zniżki (bony) przy kolejnych rezerwacjach. Nagrody oraz bony, które można uzyskać w ramach Programu, prezentowane są w obowiązującym w danym sezonie katalogu „Stały klient AquaSki Travel” prezentowanym na stronach internetowych zawierających ofertę Biura Turystycznego Krakus. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

 6. Jeżeli protegowany po zakupie usługi/imprezy turystycznej będącej przedmiotem oferty Biura Turystycznego Krakus, zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie, otrzymane za zakup tej usługi/imprezy punkty zostaną anulowane.

 7. W ramach jednorazowych akcji promocyjnych mogą być przyznane Ambasadorowi dodatkowe punkty na zasadach określonych odrębnie dla tych akcji.

 8. Punkty za jeden zakup przez protegowanego mogą być przyznane Ambasadorowi tylko jeden raz bez względu na ilość posiadanych kont.

 9. Ambasador może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie punktów logując się do Strefy Klienta Krakus.

 10. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez okres 3 lat licząc od końca roku, w którym zostały przyznane. Punkty, które utraciły ważność są anulowane i nie mogą zostać wymienione na nagrodę.

 11. Ambasador realizuje uprawnienia wynikające ze zgromadzonych punktów, informując osobiście Biuro Turystyczne Krakus o wyborze nagrody objętej opisem w katalogu programu. Po weryfikacji Ambasadora Biuro Turystyczne Krakus zmniejsza liczbę zgromadzonych przez Ambasadora punktów o wartość wybranej przez Niego nagrody. Nagroda zostaje wysłana do Ambasadora za pośrednictwem poczty, nie później niż 14 dni (data stempla pocztowego) od momentu poinformowania Doradcy Klienta przez Ambasadora o wyborze nagrody.

 12. W przypadku wad nagród reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od otrzymania nagrody, listownie na adres Biura Turystycznego Krakus lub telefonicznie na numer głównej infolinii lub numery doradców klienta.

 13. Biuro Turystyczne Krakus zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu i katalogu nagród. O wszelkich zmianach warunków zasad Ambasadorzy zostaną poinformowani z odpowiednim, tygodniowym wyprzedzeniem na stronach internetowych należących do Biura Turystycznego Krakus.

 14. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Biuro Turystyczne Krakus zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w dowolnym momencie. O zakończeniu Programu Ambasadorzy zostaną poinformowani z odpowiednim dwutygodniowym wyprzedzeniem na stronach internetowych należących do Biura Turystycznego Krakus.

 15. Osoby biorące udział w Programie wyrażą zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Biura Turystycznego Krakus oraz ich przetwarzanie w celach marketingowych. Przysługuje im prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wiąże się z pisemnym wyrażeniem zgody przez każdego uczestnika w formularzu programu.

 16. Ewidencja punktów prowadzona jest w firmowym systemie informatycznym Biura Turystycznego Krakus.

 17. Prestiżowe spotkania organizowane dla Ambasadorów Słonecznej Słowacji organizowane są przez Biuro Turystyczne Krakus. Ambasador zostanie poinformowany o takim wydarzeniu min 30 dni przed jego rozpoczęciem. Warunki zostaną przedstawione drogą mailową.

 18. Ambasador otrzymuje specjalne niespodzianki spędzając na wyjeździe ważna uroczystość (urodziny, rocznica ślubu itp.). Jest zobligowany poinformować o tym Doradcę Klienta przy dokonywaniu rezerwacji.

 19. Ambasador nie ponosi żadnych kosztów związanych z rejestracją i aktywacją konta.

 20. Wymiana punktów na bony rabatowe nie łączy się z ofertami indywidualnymi i innymi specjalnymi rabatami przyznawanymi przez Biuro Turystyczne Krakus.

 21. Wzięcie udziału w Programie oznacza zgodę Ambasadora na warunki Programu określone niniejszym Regulaminem.

Słowniczek pojęć

 • Ambasador - Uczestnik Programu lojalnościowego "Stały klient AquaSki Travel", który bierze udział w programie "Zostań Ambasadorem Słonecznej Słowacji"
 • Biuro Turystyczne Krakus – Biuro Turystyczne Krakus z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-376), przy ul.Norymberskiej 10c/9.
 • Formularz programu - formularz, na którym Uczestnik zgłasza przystąpienie do Programu.
 • Katalog – lista towarów oferowanych Uczestnikom przez Biuro Turystyczne Krakus do sprzedaży bezgotówkowej w ramach Programu.
 • Konto – indywidualne konto punktowe, internetowa strefa, w której rejestrowane są punkty, i które jest przypisane do uczestnika.
 • Nagroda – towar, który otrzymuje uczestnik programu w zamian za wyznaczoną ilość punktów, pobranych z jego Konta.
 • Program – Program "Zostań Ambasadorem Słonecznej Słowacji".
 • Punkty – punkty przyznane przez Biuro Ambasadorowi według zasad określonych w niniejszym regulaminie, naliczane na Koncie Ambasadora.
 • Ekstra punkty – punkty przyznawane poza standardowym przelicznikiem.
 • Strefa klienta – zakładka na stronach internetowych zawierających ofertę Biura Turystycznego Krakus, w której dostępny jest formularz programu, a także Konto danego Uczestnika (po indywidualnym zalogowaniu się).
 • Strony internetowe zawierające ofertę Biura Turystycznego Krakus – www.aquaski.pl; www.aquapalace.pl; www.besenova.com.pl; www.aquacity.com.pl; www.centrumbabylon.pl; www.goracewegry.pl; www.slonecznaslowacja.pl; www.malowniczaaustria.pl; www.tatralandia.com.pl; www.aqualand-moravia.com.pl